TrendWatch YOUTH


¯​¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Učíme sa, ako zachytávať trendy v životoch mladých ľudí, aby sme tieto informácie mohli pravidelne zdieľať s komunitou ľudí, ktorí s mladými pracujú alebo majú na prácu s mladými dosah

 

 

 

Prečo máme projekt o trendwatchingu?

Projekt vznikol ako pokračovanie projektu Trendwatch. V tomto projekte sme overovali, či sa európske trendy ukázali už aj v našom prostredí alebo nie. Vďaka tejto skúsenosti sme sa rozhodli naučiť sa ako trendy zachytávať, a tak pravidelne informovať o zmenách v živote mladých ľudí.

Projekt v skratke

Zámer

Zámerom projektu je skvalitniť tvorbu opatrení mládežníckej politiky na jednotlivých úrovniach prostredníctvom zvýšenia povedomia o aktuálnych trendoch mladých ľudí, rozvojom kompetencií v oblasti zachytávania a analýzy trendov, zlepšenej spolupráce medzi tvorcami politík a aktérmi z oblasti práce s mládežou.

Čo tým chceme dosiahnuť?

V rámci projektu sa chceme naučiť ako zachytávať a identifikovať nové trendy mládeže v slovenskom kontexte, zistiť ako sa stať trendwatcherom vytvorením udržateľného systému. Ďalej chceme zvýšiť povedomie medzi aktérmi v oblasti práce s mládežou. Budeme tak robiť prostredníctvom šírenia informácií o nových trendoch slovenskej mládeže ako základ pre politiku a prácu s mládežou postavenú na dátach (evidence-based). Touto cestou chceme zároveň skvalitniť prácu s mládežou ako aj mládežnícku politiku prostredníctvom odporúčaní, ktoré budú založené na dátach - výmena know-how prostredníctvom vytvorenej medzisektorovej spolupráce.

Čo sa v projekte deje?

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Stretnutia s mladými

S mladými ľuďmi od Bratislavy po Košice sme spravili jednodňové workshopy, aby sme priamo od nich mali vstupy o tom, čo je v ich životoch prítomné

Analýza získaných dát

Dáta z workshopov sme ďalej analyzovali: čo nám tieto informácie o mladých ľuďoch hovoria?

Sieťovanie

Vytvorenie siete organizácií pracujúcich s mládežou, s ktorými budeme v téme trendov medzi mladými ľuďmi spolupracovať

Ďalšie dáta z online

Využívať  budeme online dotazníky na dodatočné získanie dát od mladých ľudí

Konzultácia zistených trendov 

Zachytené trendy budeme zdieľať a konzultovať s tvorcami politík, pracovníkmi s mládežou a ďalšími relevantnými stranami

Výstupy z projektu

5-7 trendov identifikovaných pre slovenské prostredie

Odporúčania pre vybrané sektory ako na tieto trendy reagovať

V spolupráci s:

 

 

Realizované vďaka podpore z programu: