Alena Tomanová

Neformálnemu vzdelávaniu v oblasti práce s mládežou sa venuje už viac ako 8 rokov. Pracovala v Iuventa-Slovenský inštitút mládeže v slovenskej Národnej agentúre pre program Mládež v akcii/ Erasmus+, kde mala na starosti medzinárodnú školiacu stratégiu a koordinovala sieť regionálnych konzultantov ako aj školiteľov. Jej expertíza spočíva najmä v téme uznávania neformálneho vzdelávania, kvalita práce s mládežou a kompetenčný profil pracovníkov s mládežou. Rada konzultuje projekty a školí, najmä dobrovoľníkov, ktorí robia aktivity pre mládež. Okrem toho je dobrovoľníčkou v organizáciách venujúcich sa zážitkovej pedagogike a expertkou v organizácii YouthWatch. Ak sa práve nevenuje rozvoju mládeže prostredníctvom vzdelávania realizuje kultúrne aktivity ako PAFF-Pezinský amatérsky filmový festival. Miluje koncerty a letné festivaly, skúšať nové veci a túlať sa po horách- momentálne po tých nórskych.

Světlana Offermann

Je aktívny mladý človek a od roku 2003 aktívne pôsobí v rôznych neziskových organizáciách venujúcim sa práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Za toto obdobie mala možnosť participovať na rôznych dobrovoľníckych projektoch a aktivitách od lokálneho charakteru až po medzinárodný rozmer, bola predsedníčkou a podpredseníčkou mládežníckej organizácie a pracovala ako projektová manažérka na projektoch na podporu a rozvoj práce s mládežou na Slovensku spolufinancovaných Euróspkym sociálnym fondom. V roku 2011 získala ocenenie Dobrovoľník roka v oblasti práce s deťmi a mládežou. Doma sa cíti najmä v téme neformálneho vzdelávania, čomu sa dnes venuje aj profesne.

Jana Miháliková

Oblasti mládežníckej politiky a práci s mládežou sa venuje od roku 1989 ako profesionálna pracovníčka s mládežou a neskôr ako expertka v IUVENTE - Slovenskom inštitúte mládeže (1997-2015).  Je členkou viacerých odborných skupín zameraných na témy súviace s občianskou a spoločenskou participáciou mládeže, neformálnym vzdelávaním v práci s mládežou a v posledných rokoch aj zamestnanosťou mladých ľudí. Podieľala sa na viacerých výskumných projektoch zameraných na inkluzivitu školských zariadení, tínedžerske dobrovoľníctvo, samosprávnou politikou voči mládeži a pod. Za svoju expertízu v oblasti mobility ako formy neformálneho vzdelávania mládeže vďačí aj pôsobeniu v programoch EU pre mládež (Mládež pre Európu, MLÁDEŽ a Mládež v akcii). Aktuálne pracuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, kde odborne zastrešuje osobný rozvojový program pre mladých lídrov pracujúcich s rómskou mládežou.

Tomáš Pešek

Viac ako 15 rokov sa venuje zážitkovej pedagogike (v organizácii PLUSKO na Slovensku a od 2010 aj v Prázdninovej škole Lipnice v ČR). Od roku 2003 pôsobí ako školiteľ v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni v rôznych témach (interkultúrne učenie, riešenie konfliktov, školenia školiteľov, koučing). Posledné roky sa angažuje v oblasti mládežníckej politiky a rozvoja práce s mládežou v spolupráci s MŠVVaŠ SR. Koordinoval tvorbu viacerých kľúčových dokumentov (Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020, Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 2021) a bol členom viacerých expertných pracovných skupín (napr. expertná skupina Európskej komisie pre oblasť systémov kvality v práci s mládežou). Tretie obdobie predsedá Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou a je súčasťou tímu Predsedníctva SR v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016. Venuje sa aj firemnému vzdelávaniu a koučingu. Má rád dlhodobé vízie, humor, kreativitu, prácu s ľuďmi a učí sa byť otcom.

Lucia Király Csajka

Viac ako 11 rokov pôsobí v oblasti práce s mládežou. Prvýkrát okúsila prácu s mládežou ako dobrovoľníčka v rámci projektu Európskej dobrovoľníckej služby v Nemecku. Od roku 2005 pracovala v inštitúcii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, kde sa venovala predovšetkým inklúzii mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do programu EÚ Mládež, Mládež v akcii a Erasmus+. V rámci stratégie inklúzie pripravila a realizovala viacero školiacich aktivít  pre pracovníkov s rómskou mládežou na národnej a medzinárodnej úrovni. V roku 2015 realizovala školiace aktivity pre dobrovoľníkov v rámci programu BUDDY v nadácii Provida. Skúsenosti má taktiež s konzultáciami a hodnotením projektov v rámci viacerých grantových schém.

 

Lucia Szórád

Práci s mládežou sa venuje viac ako 4 roky. Z účastníčky školenia KomPrax sa stala koordinátorka vzdelánia pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v rámci Národného Projektu KomPrax a Praktik. Oba projekty boli zamerané na podporu zamestnateľnosti mladých ľudí cez zvyšovanie kompetencií neformálnym vzdelávaním, koordinovaných Slovenským inštitútom mládeže - IUVENTA.  Má skúsenosti so vzdelávaním mladých rómskych lídrov vďaka spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. V súčastnosti sa v venuje rozvoju facilitátorov a vytváraniu vzdelávaní v medzinárodnej spoločnosti. Nadšenie pre neformálne vzdelávanie prerástlo až k zážitkovej pedagogike v Mládežníckej organizácii Plusko, kde momentálne pôsobí ako inštruktorka zážitkových akcií.

Viliam Michalovič

Viliam Michalovič sa venuje činnostiam v oblasti práce s mládežou od roku 1995, kedy organizoval medzinárodné výmeny mládeže a medzinárodné mládežnícke konferencie. V rokoch 1996 – 1998 implementoval na Slovensku program Európskej únie Mládež pre Európu III, ktorý bol jedným z predchodcov súčasného programu Erasmus+ v oblasti mládeže. V pozícii generálneho riaditeľa zmenil organizáciu IUVENTA na Slovenský inštitút mládeže (1999 – 2003) a následne, prostredníctvom systematického riadenia kvality činnosti organizácie, zabezpečil jej expertízu v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, mobility mládeže, či informácií o mládeži, ako aj jej profesionálny výkon pri zabezpečovaní národných a európskych grantových programov pre mládež (2007 – 2014). V rámci doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rozpracúva problematiku kompetenčných rámcov pracovníkov s mladými dospelými. Venuje sa problematike neformálneho vzdelávania, pričom dlhodobo vykonával funkciu generálneho tajomníka v Európskej asociácii zariadení neformálneho vzdelávania detí a mládeže (EAICY) so sídlom v Prahe, ktorej je v súčasnosti predsedom.

Miloš Ondrášik

Nadšenec pre zážitkovú pedagogiku a využívanie metód neformálneho vzdelávania pri práci s mládežou. Dobrovoľník telom aj dušou, v súčasnosti najmä v organizáciách Plusko a Outward bound Slovensko. V minulosti pôsobil v Iuvente - Slovenskom inštitúte mládeže na pozícii projektového manažéra informačnej siete Eurodesk. Po politických zmenách vo vedení organizácie sa stal na polroka aktívne nezamestnaným a spolu s priateľmi zo vzdelávania a biznisu pomohol priniesť na Slovensko medzinárodný vzdelávací program Medzinárodná cena vojvodu z Edingurghu, ktorý pomáha mladým ľuďom uspieť v živote, rozvíja ich cieľavedomosť, vytrvalosť a občiansku angažovanosť. Zaujíma sa aj o vzdelávanie a rozvoj znevýhodnenej a rómskej mládeže. V roku 2015 bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis.

Marcela Hajtmánková

Viac ako 11 rokov aktívne pôsobí v oblasti práce s mládežou. Pracovala ako koordinátorka centra pre dobrovoľníkov v SAIA-SCTS v Nitre a následne svoju prax rozvíjala ako koordinátorka medzinárodných školiacich aktivít zameraných na podporu mobility mladých ľudí cez programy EÚ Mládež a Mládež v akcii. Pracovala v inštitúcii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako koordinátorka medzinárodných aj národných grantových programov, predmetových olympiád a postupových súťaží . Bola členkou viacerých pracovných skupín zacielených na uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a podieľala sa aj na príprave Zákona o podpore práce s mládežou a na príprave strategických dokumentov pre MŠVVaŠ SR. Momentálne sa venuje aj skvalitneniu zavedenia systému duálneho vzdelávania na stredných školách a vo firmách.

Jozefína Jambrichová

Viac ako 40 rokov pracovala v rezorte školstva ako učiteľka na rôznych stupňoch škôl z toho 22 rokov v oblasti neformálneho vzdelávania mladých ľudí. Realizovala viacero projektov zameraných na  podporu práce s mládežou, pôsobila ako školiteľka profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov v oblasti práce s mládežou, pôsobila ako posudzovateľka projektov predkladaných v rámci štrukturálnych fondov a v poslednom období ako metodička pre kvalitu činnosti organizácií pôsobiacich vo verejnej správe. Tejto oblasti sa venuje  aj v súčasnosti ako externá spolupracovníčka rôznych organizácií  štátnej a verejnej správy.

Ľubomíra Kertész

S prácou s mládežou sa 1x stretla v roku 2007 a odvtedy sa jej venuje. Najskôr ako dobrovoľníčka a od roku 2010 ako zamestnanec IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. V IUVENTE prešla rôznymi pozíciami od metodických cez koordinačné, až po manažérku Národného projektu KomPrax – ktorý na Slovensku zapojil viac ako 12 000 mladých ľudí do aktivít neformálneho vzdelávania. Má za sebou dobrovoľnícke skúsenosti v rámci ICM, Mladých filantropov - young4BA (rozvíjanie darcovstva a dobrovoľníctva), ale najmä z Pluska, m.o. kde pôsobí viac ako 5 rokov ako inštruktorka a školiteľka zážitkovej pedagogiky. Po skúsenostiach z businessu ju to k mladým ľuďom pritiahlo opäť - ich rozvoju sa  venuje v neziskovej organizácií Nexteria.