Prázdny

Mládežnícka politika - teória a prax

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

My v YouthWatch chápeme mládežnícku politiku ako riadenie vecí verejných s cieľom zvyšovania kvality života mladých ľudí. Sme si vedomí, že každý dobrá a efektívna politika je postavená na vedomostiach a poznaní dnešných mladých ľudí.

Príklady oblastí, ktorým sa venujeme:

 • Nastavovanie systému mládežníckej politiky
 • Realizácia prieskumov témach mládežníckej politiky na rôznych úrovniach
 • Hodnotenie stavu jednotlivých oblastí mládežníckej
  politiky na rôznych úrovniach
 • Spracovanie prehľadov a podkladov
 • Nastavovanie vzdelávania a prípravy ľudí, ktorí sa venujú rôznym skupinám mládeže,
 • História a vývoj mládežníckej politiky na Slovensku
  a i.
   
Prázdny
Prázdny

Kvalita práce s mládežou

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

My v YouthWatch zdieľame pohľad na cieľ práce s mládežou s Radou Európy: vytvárať také príležitosti, ktoré mladým ľuďom pomôžu sformovať vlastnú budúcnosť. Pre nás je práca s mládežou termín, ktorý zahŕňa mnoho rôznorodých aktivít (spoločenských, kultprnych, vzdelávacích, politických a i. ), ktoré majú uľahčiť mladým ľuďom vstup do dospelosti. Uvedomujeme si, že kvalita práce s mládežou ovplyvní aj kvalitu súčasných a budúcich mladých ľudí.

Príklady oblastí, ktorým sa venujeme:

 • rozvoj inkluzívnych prístupov v rôznych oblastiach práce s mládežou,
 • rozvoj práce s mládežou pre cieľovú skupinu 16+,
 • uznanie a validácia neformálneho vzdelávania v práci s mládežou,
 • získavanie a prehlbovanie kompetencií dobrovoľných aj profesionálnych pracovníkov s mládežo u.
   
Prázdny
Prázdny

Občianstvo a aktivita mladých ľudí

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Skúsenosť je neprenosná. Ak chceme, aby mladí ľudia boli raz zodpovední a aktívni občania, musia túto skúsenosť získať. Téme ako rozvíjať aktivitu mladých ľudí a ich záujem o veci verejné sa venujeme dlhodobo. Vnímame, že dnešná doba konzumu a individualizmu si vyžaduje nové prístupy a metódy, ktoré urobia aktivizmus  a občianstvo príťažlivé pre dnešných mladých ľudí.   

Príklady oblastí, ktorým sa venujeme:

 • podpora mladých aktivistov – mládežníckych vedúcich (vzdelávanie, osobná podpora a i.)
 • nastavovanie ucelených systémov rozvoja aktivizmu mládeže na rôznych úrovniach.
   
Prázdny
Prázdny

TRENDY A POTREBY MLÁDEŽE

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Neexistujú univerzálne metódy a prístupy, na ktoré reagujú všetci mladí ľudia. Mládež je nesmierne rôznorodá skupina. Citlivo zachytávať, čo sa deje v jednotlivých skupinách mládeže, analýza ich potrieb a tlmočenie týchto potrieb rôznym aktérom (politikom, vzdelávateľom, zamestnávateľom a i.) je oblasť, kde vieme poskytnúť skúsenosti a informácie.

Príklady oblastí, ktorým sa venujeme:

 • mladí ľudia – generácia Z
 • potreby a trendy mladých ľudí z pohľadu zamestnávateľov a i. 
   
Prázdny