Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Marker CS – dlhodobé česko-slovenské školenie realizované v spolupráci s českou asociáciou ANEV. Školenie je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

  • Programové elementy: logika stavby neformálne vzdelávacích aktivít, kvalita v práci s mládežou, aktuálne trendy mládeže, stanovovanie vzdelávacích cieľov a tvorba metodík, práca so skupinou, meranie dopadov, praxe a nácviky, prenos do vlastných organizácií a mnohé ďalšie.
  • Účastníci: 25 profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov s mládežou z ČR a SR

Projekt je financovaný zo zdrojov Erasmus+: Mládež v akcii.

Viac informácií na www.markercs.cz

Za Youth Watch zapojení:
Tomáš Pešek a Alena Tomanová

Druhá fáza školenia sa realizovala 14.-19.2. 2017 v Penzióne na Lúke v Modre - Harmónii. Školenie bolo zamerané na reflexiu skúseností účastníkov (pracovníkov s mládežou) z medzifázy, ktorá bola zameraná na kvalitu aktivít pre mládež v organizácii a hlbšie oboznámenie sa so vzdelávacou logikou. Tematicky boli školiace bloky zamerané na Bloomovú taxonómiu, inklúziu, skupinovú dynamiku, debriefing, facilitáciu a prezentačné zručnosti. Účastníci mali aj priestor na zdieľanie vlastných skúseností v rôznych oblastiach práce s mládežou. Niektoré bloky školenia boli vedené v spolupráci s účastníkmi, ktorí tak mali možnosť preniknúť do prípravy vzdelávacích aktivít a získať ďalšie zručnosti. V rámci prípravy na tretiu fázu školenia majú účastníci za úlohu (za podpory školiteľského tímu) vytvoriť vlastné aktivity neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Držme im palce...

Tretia, posledná fáza školenia sa realizovala v dňoch 14.-18.6.2017 v Bílej (Česká republika). Účastníci získali posledný balíček kompetencií potrebných pre neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. Tematicky bola posledná fáza venovaná najmä reflexii vlastnej vzdelávacej aktivity, ktorú účastníci realizovali pred školením ako praktickú skúšku v rámci dlhodobého vzdelávania. Okrem toho získali skúsenosť s hodnotením, meraním dopadu a spôsobmi šírenia výsledkov vzdelávacích aktivít. Zároveň sa oboznámili s novými trendami mládeže a inováciami v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

A naviac to bola aj zábava...