AKTIV

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Projekt zameraný na podporu angažovanosti mladých a na pomoc samosprávam v nastavovaní systému rozvoja práce s mládežou

 

 

aktuálne: Prezrite si analýzu dopadov vzdelávania na rozvoj mladých ľudí

 

Prečo projekt vznikol?

 • Hľadať nové prístupy práce s mladými ľuďmi

 • Potreba zapojiť mladých ľudí do života v meste/obci už v mladšom veku (mládež vo veku od 13 rokov)

 • Slabšie prepojenie medzi organizáciami pracujúcimi s mládežou a inštitúciami zodpovednými za mládežnícku politiku

 • Potreba podpory systematickejšej práce s mládežou na úrovni miest a obcí prostredníctvom vytvárania nových pozícií pracovníkov s mládežou na samospráve, čo je vítané aj ZMOS-om

 • Pomoc samosprávam nastaviť systém rozvoja práce s mládežou na území ich mesta/obce

 

Čo chceme projektom dosiahnuť?

 • Vytvoriť udržateľný systém podpory práce s mládežou na úrovni Trenčianskeho a Zlínskeho kraja

 • Podporiť mládež k dobrovoľníctvu a aktívnej angažovanosti na živote v komunite (už v mladšom veku - 13 rokov) a rozvíjať ich kompetencie

 • Vytvoriť spoluprácu medzi pracovníkmi s mládežou z mládežníckych organizácií/centier voľného času s osobami zodpovednými za mládežnícku politiku v mestách a obciach, ako aj na úrovní krajov.

 

Štruktúra a aktivity projektu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacie aktivity projektu

 1. Školenie PILOT - testovanie atraktívnych prístupov v práci s mládežou

 2. Školenie ŠTARTÉR - preškolenie 32 pracovníkov s mládežou z Trenčianskeho a Zlínskeho kraja

 3. Školenia AKTIV- školenie 120 mladých ľudí vo veku 13 - 17 rokov pod vedením preškolených 32 pracovníkov s mládežou

 

Tvorba expertných podkladov

 1. Metodika pre pracovníkov s mládežou

 2. Analýza dopadov vzdelávacích aktivít na rozvoj mládeže

 3. Príručka pre samosprávy

 

Informačné aktivity projektu

 1. Tlačová konferencia o projekte

 2. Informačné aktivity pre samosprávy v Trenčianskom a Zlínskom kraji

 3. Záverečná konferencia projektu

 

Hodnotiace aktivity projektu

 1. Fokusová skupina pre účastníkov vzdelávacích aktivít

 2. Fokusová skupina pre pracovníkov s mládežou

 3. Fokusová skupina pre zástupcov samospráv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Metodiku pre pracovníkov s mládežou, ktorá bude slúžiť ako manuál pre tvorbu nových a atraktívnejších školiacich aktivít pre mládež

 • Dôkazy o dopadoch vzdelávacích aktivít neformálneho vzdelávania na rozvoj mládeže t.j. analýzu dopadov rozvoja kompetencií mládeže a mieru ich aktívneho zapojenia do života v komunite v porovnaní s rovesníkmi po ukončení projektu

 • Príručku pre samosprávy o podpore práce s mládežou, ktorá prinesie konkrétne postupy a návody na rozvoj práce s mládežou na úrovni miest a obcí

 • 32 preškolených pracovníkov s mládežou pripravených realizovať atraktívnejšie aktivity pre mládež, ktoré prepájajú neformálne vzdelávanie a zážitkovú pedagogiku

 • 120 mladých ľudí schopných aktívne prispievať k životu v komunite priamo zo zapojeného mesta/obce


Prečo sa zapojiť?

Samosprávy - spolupráca s organizáciami aktívnymi v oblasti práci s mládežou a vytvorenie spoločnej funkčnej siete. Využívanie sieťovacích aktivít aj pri tvorbe podkladov v oblasti mládežníckej politiky na úrovni miest a obcí (napr. stratégie/koncepcie pre mládež). Lepšie porozumenie toho, prečo je dôležité mať na úrovni miest a obcí pracovníkov s mládežou schopných viesť moderné a trvalo udržateľné aktivity. Takéto aktivity povzbudzujú mladých ľudí k pozitívnemu rozvoju komunity, v ktorej žijú a prispievajú ku kvalitnejšiemu životu v komunite.

Mladí ľudia končiaci ZŠ, resp. SŠ - pomôže odhaliť potenciál, v čom sú dobrí a na čom by mohli stavať, napríklad aj pri výbere povolania. Dôležité kompetencie si rozvinú prostredníctvom realizácie malých projektov, či už individuálne alebo v menších skupinách. Zároveň budú mať reálnu skúsenosť, že môžu aktívne ovplyvňovať svoje okolie.

Pracovníci s mládežou - naučia sa hľadať nové prístupy v práci s mladými ľuďmi vo svojom okolí prostredníctvom neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky. Rozvinú svoje kompetencie ako motivovať mladých ľudí a zlepší sa spolupráca so samosprávou. Zároveň budú mať možnosť spolupracovať s inštitúciami zodpovednými za mládežnícku politiku a pozitívne ovplyvňovať jej smerovanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donori:

Projekt finančne podporil program Európskej komisie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Prázdny